20. Hindi Muhavare - Kalai Khulna (कलइ खुलना )

20. Hindi Muhavare - Kalai Khulna (कलइ खुलना )